bái máo huá lì dù juān
白毛华丽杜鹃
Rhododendron eudoxum Balf. f. & Forrest var. mesopolium (Balf. f. & Forrest) D. F. Chamb.
分类信息
模式产地:模式标本采自西藏察隅;
形态特征
识别要点:本变种与原种的区别在于叶长3.5-7厘米,下面被有带白色不连续的毛被;花冠30-35毫米,粉红色;子房上的毛被以绒毛占优势;
生态习性
国内产地:云南德钦和贡山以及西藏察隅;
生境:高山石坡、竹丛或杜鹃灌丛中;
海拔:3800-4300m;