tuì sè xuè hóng dù juān
退色血红杜鹃
Rhododendron sanguineum Franch. var. cloiophorum (Balf. f. & Forrest) D. F. Chamb.
分类信息
模式产地:模式标本采自云南西北部德钦;
形态特征
识别要点:本变种与原变种的区别在于花冠为白色或黄色带粉红色至粉红色;
生态习性
国内产地:云南西北部和西藏东南部;
生境:岩坡上或高山灌丛中;
海拔:3850-4260m;