cì máo mí hóu táo
刺毛猕猴桃
Actinidia chinensis Planch. var. setosa H. L. Li
物种保护
濒危等级:无危(LC)
形态特征
枝:幼枝被铁锈色硬毛状刺毛;
叶:叶阔卵形或近圆形,长12-17厘米,宽10-15厘米,顶端急尖或短渐尖,基部常心形,腹面或疏或密地被短糙毛;叶柄被铁锈色硬毛状刺毛;
花:花直径1.8厘米左右;
果:果近球形至椭圆形,被长硬毛;
生态习性
国内产地:台湾;
生境:阿里山上;
海拔:1300-2600m;